Home

Mese dolgozat

  1. Eg sz tsd ki a mondatot a megfelelQ sz val! A ((((( r vid, beugrat mese, amely a v rakoz ssal ellent tes hat st kelt. A & & & & & & . hQ se rendk v li b tors g , k pess gq ember, aki term szetfeletti l nyekkel, sz rnyekkel k zd. A & & & & & & .
  2. A dolgozat a mese számos egyéb alműfajának (állatmese, tréfás mese, legendamese stb.) a szépirodalomban való korabeli megjelenését nem vizsgálja, s hasonlóképpen, nem tartozik e dolgozat tárgyához a korszakban oly népszerű, mes ének nevezett fabula-műfaj tárgyalása sem, amely egyébként jelentős és igen jól.
  3. ifrit. Szellem, dzsin, az Ezeregyéjszaka meséiben is előforduló személy, általában ártó varázslatos képességekkel rendelkező mesealak. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Mesehősök. Dzsinn. Fogalom meghatározás. Dzsinn. Keleti mesékben gonosz vagy tréfás szellem, démon. Tananyag ehhez a fogalomhoz
  4. - a dolgozat megadott szempontok szerinti, határidőre történő elkészítése (a képzés végére) - a gyakorlatokon és a csoportmunkákban való 100%-os részvétel. Category: Képzések Tags: differenciálás , elmélet , ének , gyakorlat , játék , könnyen beépíthető , kreatv feldolgozás , mese , Mesepedagógus képzés.
  5. - a képzésen tanult módszertani ismeretek tükröződése a beadandó dolgozat tartalmában, összeállításában - a mese, a népköltészeti alkotások, a választott korosztály és az oktatási-nevelési cél harmóniája, gyakorlati megvalósíthatóságuk. AZ ELŐÍRT TARTALMI KÖVELMÉNYEK: 1
  6. A mese eredetileg a felnőttek szórakoztatására-okulására szolgáló műfaj (ún. felnőttmese) volt. (pl. az Ezeregyéjszaka meséi). A felnőttmese később háttérbe szorult, de számos nevezetes alkotása ismert, amilyenek E. T. A. Hoffmann, Oscar Wilde Balázs Béla vagy Szini Gyula meséi
  7. t szalad, egyszerre csak látja, hogy ott fekszik a kesztyű az úton, és izeg-mozog. Meg is ugatta: Vau-vau-bau! Az állatok erre igen megrémültek, kiugrottak a kesztyűből - futott, ki merre tudott. Az öreg is odaért, és felvette kesztyűjét. Itt a vége, fuss el véle

Volt egyszer egy királyfi, aki hercegkisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jöttment hercegleányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett a2) @ = Apollón (1 pont) 1,6 Hexameter 1,57 3 pont 6. feladat Akhilleusz bemutatása (2 pont) Odüsszeusz bemutatása (2 pont) saját vélemény, kötődés (2 pont) megszerkesztettség (2 pont) b4) Akhilleusznak készítette Thétisz kérésére, hogy újra csatába állhasson (3 pont) 1. felada Előadás: Mese az archaikus kultúrákban. Meseterápia. Előadás: Mesei szerepkörök és szerkezeti elemek I. Előadás: Mesei szerepkörök és szerkezeti elemek II. Meseértelmező gyakorlat: Elfogadás és közösség (II./2.- Barátság és közösség; IV.; V.) A brémai városi zenészek (In: Jacob és Wilhelm Grimm. oktatóprogramok, hasznos linkek a magyar nyelv tanításához alsó tagozaton. Első osztályos magyar interaktív feladatok, digigális tananyagok gyűjteménye Az 1. irodalmi dolgozat írása: mese Az elbeszélő fogalmazás jellemzői. Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztése. Mese írása mesei motívumok felhasználásával legalább egy-másfél oldal terjedelemben. Javítás nyelvtanórán. 18-19. (23-24.) Kuckó - Olvassunk együtt! A népdalokról

Sulinet Tudásbázi

A dolgozat témája Ludwig Tieck kisebb terjedelmű prózai műveinek vizsgálata a mesei műfaj változásait követve. Mivel az életmű az úgynevezett korai romantika idején keletkezett, és mivel ennek a korszaknak feltűnően gyakori formája a mese, a dolgozat enne T maz r dolgozat: Lap_13.doc: K telez olvasm nyok: 12: Fekete Istv n: Kopp nyi aga testamentuma (2 ra) Lap_16.doc: 13: Fekete Istv n lete s munk ss ga (3 ra) Mese: 14: Bevezet s a mes k vil g ba 1. 15: Nemes Nagy gnes: Jeromos , a remeter k : 16: Hogyan gy zte le a jagu r a tekn st: Prezent ci 1.ppt: 1

Játékos videó sorozat második része a művészet történetéről. Bemutatja a művészetet az ókori Egyiptomban.@Alma & Veda Studi A mese részleteinek rövid dramatizálása is könnyen megoldható, ill. javasolhatjuk a történet tömörítését, rövidített előadását is. Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási, feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra

Az értékelés szempontjai: a választott mese mennyire fedi le a cél eléréséhez szükséges tartalmakat (mese és cél harmóniája) és a gyakorlati alkalmazás mennyire kompatibilis a meglévő adottságokhoz. A dolgozat formai követelményei: min. 2 oldal, New Times Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, másfeles sorköz A mese tehát modell, s mint minden modell kettõs természetû: modella valóságról a valóság számára. Mivel a világ értelmezését örökíti nemzedékrõl nemzedékre, kiválóan alkalmas egy közösség érték-, norma- és szokásrendszerének feltárására, elsajátíttatására, valamint a kívánt attitûdök kialakítására

A dolgozat szerkezete kapcsán érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a szakirodalmi áttekintés (literature review), valamint az elméleti-koncepcionális keretek dolgozaton belüli elhelyezkedése egyaránt erősen függ a kutatási problémától, illetve az alkalmazott módszertantól. Mindkettő kerülhet a Bevezetésbe, de alkothatnak. Gyakorlófeladatok, oktatóprogramok, hasznos linkek a magyar irodalom tanításához alsó tagozaton. Második osztályos magyar interaktív feladatok, digigális tananyagok gyűjteménye A dolgozat célja, hogy megvizsgálja, miként van jelen egy hagyományos műfaj, tradicionális forma a huszadik századi magyar irodalomban, vagyis nem anakronisztikus műfaj-e a mese. A korszerűség mellett rögtön felvetődik kérdésként a mesék alkotói életműbe való beilleszthetősége ilyen szempontból különbséget mese és mese között, megint mások inkább a modern alkotások mellett érvelnek, hiszen ezek közelebb állnak a mai gyermeket körülvevő világhoz, s így könnyebben össze tudja kapcsolni a mesében hallottakat a valóságos tapasztalatokkal. Azt mindenesetre el kell ismernünk

A dolgozat legfőbb célkitűzése pontosan az, hogy a témát érintő szerteágazó elméleti kutatások figyelembevételével olyan szövegszerű olvasatokat adjon, melyek során belátható: a metaforikusság jelensége a prózapoétikában nem korszak-, műnem- vag K.C. szerette volna ha narráljuk a történelem dolgozatát.Nem horror történet de... WhateverÍrta: Kommandos CsirkeNarrálta: RPZene: Kevin MacLeo A dolgozat r s k zben nagyon sok j inform ci t kaptam, rengeteg rdekess get olvastam. Az rt szeretn k a mes r l rni, mert szerintem, ha nem lenne mese, nem is lenne fant zi nk, s a gyerekek nem lenn nek annyira boldogok, nem tal ln k meg a helyes utat, ha elt vednek a vil gban A pecsenye mese óravázlat Mesék fajtái 2.o - SlideShar . dig az igazság diadalmaskodik, a jó győz, a rossz elnyeri méltó büntetését.• Fajtái: állat-, csali-, lánc-, tündér- és tréfás mese 3 ; Az óravázlat a kezdő pedagógus számára az óra részletesen kidolgozott forgatókönyvét jelenti

hogy a mese a patriarchális status quo fenntartásán dolgozik, a dolgozat második felében a mese egyik kötelező elemével, a boszorkány toposzával demonstrálom. Ennek a toposznak az alaposabb vizsgálata rávilágít, hogy bár az öregedés per se csak a mai feldolgozásokban kerül előtérbe, a mese a bany 2015. április 6. 2015. május 16. A Heidi francia-német-ausztrál televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Jerome Mouscadet rendezett. A zenéjét David Vadant, Romain Allender és Patrick Sigwalt szerezte, a producer Katell France és Jim Ballantine, a Studio 100 készítette /60 A mese - témazáró dolgozat. Név: _____ B csoport. 1.Sorold be a táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt jellemvonásokat! /9. epika líra dráma. történet, színpad, komédia, regény, hangulat, strófa, folyószöveg, tragikomédia, himnusz 2. Kösd össze a fogalmat a megfelelő meghatározással!. A mese lélektani hatása Az óvodáskorú gyermekek személyiségében az érzelmek dominálnak, ön- és világmegértésüknek két alappillére a mese és a játék. A játék, mint a világban, illetve a világról szerzett impressziók cselekvéses szimbolikus rendezése, a mese, mint ugyanezek verbális és szimbolikus konstrukciója

Mesepedagógia - Oktatás és nevelés mesékkel - Fontos

Népmesekincstár Mesepedagógia - mese

Letölthető oktatási segédleteink páratlan segítséget nyújtanak a pedagógusoknak az órai munkához és a portfóliókészítéshe Hasonló segédletek keresése. Év végi felmérő szövegértésből (B csoport) 2. osztály Feladatlap Szövegértés tavasz április Felmérő. 2019/20. Letöltés. Hasonló segédletek keresése. Év végi felmérő szövegértésből (A csoport) 2. osztály Feladatlap Szövegértés tavasz április Felmérő. 2019/20 OkosDoboz - Játék a tanulás. Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, mely grafikus feladatsorokkal, gondolkodási képességeket fejlesztő játékokkal és rövid oktató videókkal segíti a 6-18 éves diákokat az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó ismertek elsajátításában, gyakorlásában és a gondolkodási képességek fejlesztésében 68 Békés Pál: Az ólomkatona adaptáció mese és valóság 69-70 Összefoglalás, dolgozat 71-73 Év végi ismétlés 8. Tananyag és olvasmányok 7. évfolyam Tankönyv Olvasmányok fiúknak Olvasmányok lányoknak A reformkor Kölcsey Ferenc: Emléklapra Kölcsey Ferenc: Vanitatu A próza: óvodánkban felhasználható műfajai /mese, elbeszélés/ - esztétikai követelmények . 4. a. A természet adta élménylehetőségek kihasználása irodalmi foglalkozásainkon b. A szemléltetés - szerepe a gyermek szép iránti vágyénak felkeltésébe

A mese fogalma Irodalom - 5

A dolgozat hivatkozási alapjául hét, más-más módszerrel, eltérő időpontban és körülmények között készített dokumentumfilmem szolgál, melyek alkalmat A dokumentumfilm műfaja természetesen nem mese, hanem nemmese. Nem azt akarom mondani, hogy valóság, mert a mese is lehet valóság.. Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára - 4. osztály; Vizuális kultúra / Média kifejezőeszközei / A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása / A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és negatív hősök megjelenítése Mese. Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam Kis dolgozat / szintfelmérő . Lemásolom magamnak! 21 . 75 . Pinto Renato. Magyarország az I. világháborúban. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. évfolyam Házi feladat / gyakorlás Elkészítettünk a 32x2db PDF sakkállásból álló anyagunkat, ami követi a Sakkpalota 1 tankönyv felépítését. Az adott sakktémában két szintet építettünk be, az 1-es és 2-es csomagot elbeszélő költemény (verses mese) Verselése: (Ütem)Hangsúlyos, magyaros - páros rímű. felező (2 ütemű) tizenkettes (egy sor 12 szótagból áll, s ebből 2 hangsúlyos: az elején és a közepén): Rím hangsúly szótag Tü/ze/sen/ süt/ le/ a /nyá/ri/ nap/ su/gá/ra/ a 2 12 Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

A kesztyű - Népmes

Matemtika tanítása 5. osztály, digitális tananyagok, oktatási segédanyagok gyűjteménye 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály. angol biológia ének-zene fizika földrajz kémia környezetismeret magyar matematika média német osztályfőnöki rajz technika történelem. Szállásfoglalás világszerte. A Balaton. Tanulási képesség fejlesztése (fgy) Oktatóprogramok. Kész dolgozat formázása, helyesírási-stilisztikai ellenőrzése. Ábrák, diagramok elkészítése, esetleges beillesztése. Kérdőív készítése. Kérdőív kiértékelése. Kutatási terv készítése. Dolgozat kutatási részének teljes elkészítése. Prezentáció és absztrakt készítése (elsősorban általam írt munkákhoz)

Dolgozat Látszott rajta, hogy a felsoroltak mindegyikét nem fogja megbocsátani, de azért az enyhülés jeleként, a bundás kenyeret elfogadta. Celeb mese Elolvasom . Kárpáti Zsuzsa Úgy döntöttem változtatok Elolvasom . Sanyii.hu. Mini mese (Nagy Katalin) 5 Nem akartam! (Manfred Mai) 6 Gyakorlás 7 A kis bicebóca (Móra Ferenc) 8 A sirály a király? (Bosnyák Viktória) 10 A golyóstoll (Philip Wilkinson) 14 Összefoglalás 15 HOL VOLT, HOL NEM VOLT 17 A róka meg a daru vendégsége 17 A teknős és a nyúl (Jean de La Fontaine) 18 Gyakorlás 19 Tilinkó és a bír

Mese - Borsószem-hercegkisasszony - Népmese Mes

szépirodalmi (mese, vers) szövegén. Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a kiselőadások és felolvasások érdemjegyei, valamint a zárthelyi A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után A dolgozat három szöveget tartalmaz: e tanulmányt és két színdarabot. Mindhárom szöveg ugyanazt a témát bontja ki, más- és másképpen, és ugyanarra a határsértő legendaanyagra alapul. Olyan legendákra, melyek sok évszázadon keresztül kísérték az emberiséget, de mára szinte teljesen kivesztek a köztudatból A dolgozat megírásának időpontjai: 1. dolgozat: 2. konzultáció 2. dolgozat: 3. konzultáció. Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul

Témazáró dolgozat by P R - Prez

Madarak és fák napja a projektmódszer fényében. Szólj hozzá! Küldés e-mailben. A projektmódszer alkalmazásával a gyermek képes számos dolgot megtanulni azáltal, hogy aktív résztvevője és nem csak befogadója az anyagnak. E módszer használatával ismerkedtek meg a madarakkal a Babaház óvoda gyerekei. Pentelényi Jakabnak. (Csak az egyik dolgozat ismételhető.) A szóbeli vizsga témakörei a tematikában szereplő témákkal megegyeznek, az első előadáson ismerhetik meg a hallgatók. Kötelező és ajánlott irodalom: 1. Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina, Budapest. 2005. 9-24, 48-55, 128-139. p., ISBN 963 13. Az érdemjegyet az írásbeli dolgozat és szóbeli felelet számtani átlaga határozza meg. Az elégtelen írásbeli részeredmény kizárja a szóbeli megkezdésének lehetőségét. Kötelező és ajánlott irodalom: 1. Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina, Budapest. 2005 Dolgozat, egy angol anyanyelvű magyar nyelvtant tanuló hallgató tollából: A téma: Hófehérke és a hét törpe. Mese angolosoknak: Hówhite és the seven törps. Hole volt. hole nem volt, lived egy king meg egy queen. Egy day, nekik lett egy daughter. Her haja volt mint ében. s her skin like hó. Így lett her name: Hówhite Ebből huszonhat év a pápai trónuson megsokszorozza a súlyt, ami a haldokló mellkasára nehezedik. Ilyen hivatalban, ennyi idő alatt óhatatlanul összegyűlnek hibák, elszalasztott lehetőségek, bűntudatok, tévedések, hiszen a tévedhetetlenségről odabent mindenki tudja, hogy egy régi mese csak

A kötetből hiányzó, a NAT2020-ban előírt további törzsanyag az MS-2945U kiegészítő füzetben található. A népszerű irodalomtankönyv-család 5. osztályos tankönyve mind küllemében, mind tartalmában kiváló eszköz ahhoz, hogy bevezesse a diákokat az irodalom világába, és megszerettesse velük az olvasást. Világos, jól áttekinthető szerkezete, a művek. Több egykori agitációs történet politikai mese, úttörőtörténet került az érdeklődés középpontjába, mint például az Ütközet a krumpliföldön (1955.), vagy az Egy hűtlen kutya kalandjai Ugatóniában (1957.) mely az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni disszidálásokat dolgozta fel egykori gyermek nézőinek Mese dopo mese lettori e follower sui social continuavano a crescere, e quando nell'istituto finanziario in cui lavoravo, sono iniziati i licenziamenti ho cominciato a lavorare sul blog anche di notte. Quando due anni fa sono stato licenziato, il blog era molto conosciuto nell'ambiente

Szakdolgozat: A oldal azt tüzte ki célul, hogy megismertesse a látogatóival a szakdolgozatirás minden fortélyát és ezen keresztül segítsen másoknak ennek elsajátításában Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi folyóira Author: Kolozs András Created Date: 09/01/2020 02:51:00 Title: TANMENET SZÉKELY NYINA-SZÉKELY ANDRÁS-TOMORI LAJOSNÉ SAG ZA SAGOM 1 TANKÖNYVÉHE Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts a szócikk fejlesztésében további megbízható források hozzáadásával. Gimesi Dóra ( Szeged, 1983. október 4. -) író, dramaturg, a Budapest Bábszínház irodalmi vezetője

Dolgozat címe: Egyre többen a mesélő körül: A cigány mesék és közönségének változása 1940-től napjainkig. 1940-től napjainkig hatalmas utat tett meg a magyarországi roma irodalom, és annak kitűntetett műfaja, a mese A Redmenta egy olyan feladatlapkészítő alkalmazás, amely megkönnyíti és gyorsabbá teszi az oktatók munkáját. Kezelése gyors és egyszerű Melyik gyerek ne vágyna szuperképességekre, pl láthatatlanságra töri dolgozat közben vagy szupererőre a játszótéren? A Ben 10 című sorozat készítői megalkották Ben 10 csodajárgányát, a minden földi jóvan és szuper találmányokkal felszerelt Rozogányt, és megmutatták, hogy még a tévézésnél is van jobb: ha a szuper.

Nickelodeon csatorna tv műsorújság 5 napos áttekintéssel, kiemelt műsorok, ajánlók 2021.08.28 - 2021.09.0 Kárpáti Zsuzsa. 2020. 01. 31. 13:06. Nem fognak rajta az évek! Szülés után is bombaformában! - harsogják a szalagcímek. A fényképen pedig ott feszít a gyönyörű sztár, akinek három bébiszittere, személyi edzője, dietetikusa, szakácsnője, bejárónője és mindehhez persze dollármilliókra rúgó jövedelme van. Egy félig vízben élő állat volt, amely 295 millió évvel ezelőtt élt. 90 kilós teste akár 1,5-2 méter hosszúra nőtt. Erős lábaival a szárazföldön is tudott járni, de farka nem volt hosszú, így biztos nem volt gyors úszó. Úgy vadászott, mint a mai krokodilok: a vízben csendesen, mozdulatlanul várta zsákmányát, ami legtöbbször hal lehetett

FejlesztEle

Mese a körről. A mese megtekintése. A körrel kapcsolatos fogalmak: megnézem. Oszthatóságból javító dolgozat lesz a szünet után dolgozat gyakorló 1.oldal dolgozat gyakorló 2.oldal. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started Modern mese: a gonosz mostoha, avagy az özvegy jogállása a haszonélvezet tekintetében. Írta: Cikkíró Pályázat. -. 2015. október 7. E dolgozat a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni által meghirdetett 2015. évi cikkíró pályázat keretében született

A k nyvek var zsa - HMP

Számozással állítsd idõrendbe a mese eseményeit! 3. Húzd alá a mesében, hogyan viselkedett a macska az egerek megjelenésekor! ____ A macska elhajította a gyertyatartókat és belakmározott. ____ Mátyás a bolondot megdicsérte, a macskát elzavarta. ____ Lement a pincébe egeret gyûjteni Nem mese ez, sajnos megtörtént. Előzmények A pályázat a dolgozat mellékletében olvasható. Cselekvés. A szakcsoport tagjai - és a ránk bízott műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető Kollégák is - a pályázat készítésének időszakában elektronikus körlevélben kaptak tájékoztatást, majd felkérést arra, hogy.

Hangos olvasás, mese összefoglalása. Drámajáték Kifejezőképesség, esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése. játék, előadás kazetta IKT 30. Revision - ismétlés jelen idők K-IPR 31. Project 2 Revision Test. feladatlap Dolgozat 2. 11./3. 32. Unit 3 Holidays. Where were you last week II. András Regnálása a magyar történelem egyik legnevezetesebb időszaka. Nemcsak azért, mert András igen energikus külpolitikájában az egész Balkán-félszigetet behálózta, és több szomszédos területet is meghódított, hanem azért is mert a belpolitikában olyan bullát adott ki, amely kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1949-ig fennmaradt.III Hozzon létre egy új űrlapot egyedül vagy másokkal közösen, egyszerre dolgozva rajta. Számos előre elkészített, gyönyörű téma közül választhat, vagy elkészítheti a sajátját. A.

Süsü a sárkány kalandjai &mdSztereotípiák vizuális megjelenése a 101 kiskutyábanMatematika dolgozat 5 osztály, 5

A mese, mítosz és a történelem elkülönítése. Témazáró dolgozat javítása, értékelése. Képek és portrék az Árpád-kor történetéből. 45. Történetek a magyarok eredetéről. A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése Sep 20, 2016 - olvasás szövegértés 4. osztály by emihocz Mese nincs! Vita van. - Mese, hogy vita van. Magyarországi televíziós csatornák vitakultúrája. Heller Mária. Vujovits Júlia. társadalmi tanulmányok, alapképzés Sose volt könnyű férfinak lenni. Ma másképp nehéz. - Magyar férfimozgalom típusok elemzése. Gregor Anikó. Kungl Nóra. alkalmazott közgazdaságtan. Perrault mese: La Petit Chaperon rouge (19. sz szegedi gyűjtés) Grimm mese: Rotkäppchen (20sz. közepe kalotaszegi gyűjtés) A kettő közötti különbség abban nyilvánul meg, hogy Perrault változatában a mese véget ér azzal, hogy a farkas felfalja Piroskát, viszont a Grimm változat tovább taglalja a hé 3032 Apc, Fő út 48. Tel.: 37/ 385-349. E-KRÉTA Pedagógiai Program; KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM; Minőségirányítási Progra